Šolski hišni red in pogoji delovanja

ŠOLSKI HIŠNI RED IN POGOJI DELOVANJA ŠOLE HARMONIKE MARTINA TEŽAKA

Prihod v šolo

Učenci naj v šolo harmonike prihajajo nekaj minut pred pričetkom pouka. Med čakanjem na pouk naj ne bodo preglasni. Bodite pozorni na svojo varnost in varnost drugih.

Glasbena šola zagotavlja učencem:
– obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
– razvijanje posameznikovih sposobnosti,
– pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
– upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
– spoštovanje osebnosti,
– varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
– izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
– pravico do zdravega, varnega in spodbudnega delovnega okolja,
– pomoč, kadar jo potrebujejo,
– varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti učencev:
– redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
– vnaprejšnje obveščanje šole o javnih zunajšolskih nastopih,
– spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
– prispevanje k ugledu šole,
– varovanje ter ohranjanje premoženja šole in lastnine učencev,
– upoštevanje pravil šolskega hišnega reda in pogojev delovanja šole.

Pohvale, nagrade in priznanja:

Učenec lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad ali drugih priznanj določi šola.

Šola harmonike pod vodstvom Martina Težaka lahko učenca izključi iz rednega obiska šole v primeru:

-večkratnega zamujanja in neupravičenih odsotnosti od pouka,
-neporavnanih tekočih obveznosti,
-dolgotrajnejšega nenapredovanja, ki se lahko zgodi zaradi neposlušnosti oziroma zaradi premalo vaje doma,
– dejanj, ki škodujejo ugledu šole,
– neprimernega odnosa, nasilja oziroma nasilnega izražanja,
– prihoda v šolo pod vplivom alkohola ali drog in
– prinašanja predmetov ali sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja šole.

Izpis iz šole:

– Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, če ugotovi, da iz določenih razlogov pouka ne more več obiskovati. V tem primeru odda do 20. dne v mesecu pisno izjavo (po navadni ali elektronski pošti), ki stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca.

POGOJI IN DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE ŠOLE:

Šolnina se plačuje na TRR po položnici. Položnice pošiljamo po elektronski ali klasični pošti, ki jo prejmete v domač poštni predalčnik. Gotovinskih plačil v podjetju Smart up Martin Težak s.p. ne omogočamo. Šolnina se nakaže ali poravna do 16. v mesecu za tekoči mesec v kolikor ni dogovor sklenjen drugače. Cenik programov in druge cene storitev se med letom načeloma ne spreminjajo, si pa pridržujemo pravico do spremembe cen programov in ostalih storitev. V kolikor se plačnik šolnine z novo ceno ne strinja, le ta ostane do konca tekočega šolskega obdobja nespremenjena. Redne cene se določajo meseca avgusta. Tisti, ki opravijo vpis v mesecu maju, juniju ali juliju za naslednje šolsko leto se cene na vpisnem listu ne smatrajo kot obvezne, ampak se vpis smatra kot garancija za prosto mesto v naši šoli. K mesečni šolnini se lahko prištejejo stroški za morebitne ostale naročene storitve ali morebitni peti obisk. Šolnino šola prekine ali povrne ob daljšem bolezenskem stanju učenca na podlagi zdravniškega potrdila.

Šola harmonike pod vodstvom Martina Težaka zagotavlja nadomeščanje vseh ur in vsem učencem, ki so izostali od pouka zaradi bolezni v kolikor predložijo zdravniško potrdilo. Zaradi drugih aktivnosti in obveznosti nadomeščanje vsakomur zagotavljamo brezplačno do 3x, kar je več izostankov pa je strošek plačnika šolnine in se del šolnine ne vrača, ne prenaša in niti ne zniža saj je učitelj ne glede na izostanek prisoten v šoli. Nadomeščanja upravičenih ur med letom se izvajajo prvo ali drugo soboto v mesecu november, januar, marec in maj. V kolikor učenec na nadomestno uro ne pride, se le ta šteje za opravljeno. Meseca junija se morebitna nadomeščanja opravijo po predhodnem dogovoru. Učencu oziroma staršem je predhodno poslan točen termin nadomeščanja.

Na prijavnem listu lahko po želji učenec ali zakoniti starš v primeru mladoletnega otroka obkroži strinjanje z javnimi objavami fotografij ali video gradiv na spletnih in družabnih straneh, ki jih izvajamo s strani šole. Šola lahko vedno objavlja dosežke učenca/ke na svojih družabnih in spletnih straneh ter objavlja video posnetke, ki so javnega značaja.

Za uspešen vpis v šolo harmonike je strinjanje s pogoji naše šole ob vpisu obvezno saj se z njimi obvezujemo, da bomo vsi svoje delo opravili po dogovoru in na najvišjem nivoju, kar je ključ do uspeha in zadovoljstva vseh.

Pred opravljanjem internega izpita morajo biti vse odprte obveznosti do šole poravnane.

Izposoja inštrumenta v kolikor je na voljo stane med 35 € in 55 € na mesec, odvisno od vrednosti inštrumenta v celoti. Na voljo je tudi 6 mesečni zakup-najem s katerim lahko veliko prihranite. Vse informacije o zakupu-najemu le z vodjem šole osebno.

Profesionalne tablature – shematski zapisi za harmoniko Symphony, ki so že izdelane ali notno gradivo za diatonično harmoniko lahko uporabljajo vsi učenci šole pod pogoji posameznega programa. Koliko pesmi oziroma tablatur prejme učenec na posamezno uro lahko odloča učitelj glede na rezultate dela vsakega učenca posebej. Zvočne posnetke in vso ostalo pomoč učenci prejemajo prek e-kontakta.

V primeru dveh ali več otrok, ki izhajata iz iste družine in šolo harmonike redno obiskujeta se drugemu otroku in vsakemu nadaljnjemu priznava popust v višini 5% od višine izbranega programa. Popust je lahko združen in za vse otroke obračunan v programu enega otroka.

Šola organizira samostojne koncerte svojim učencem, ki so zelo predani delu.

Interni izpiti niso obvezujoči, jih pa v naši glasbeni šoli diatonične harmonike zelo priporočamo. Namen internih izpitov je preveriti znanje ob koncu šolskega leta učenca, nagraditi učence za vnešen trud v tekočem letniku ter jih tako vzpodbujati pri nadaljnjem delu. Vsak vpisan učenec, ki se ne prijavi na interni zaključni izpit letnika ob zaključku leta prejme priznanje in splošno oceno, ki jo poda vodja šole na podlagi celoletnega vtisa. Posebno nagrado šole prejmejo najprizadevnejši učenci šole ob zaključku leta.

PRIPRAVA POGOJEV IN PRAVICA DO SPREMEMB

Hišni red in pogoji delovanja so skrbno pripravljeni na podlagi dolgoletnih izkušenj. Glasbena šola harmonike Martina Težaka ima vso pravico do sprememb. Smo profesionalna glasbena šola na tem glasbenem področju kjer omogočamo in zagotovljamo učenje po najvišjih merilih. Želimo vam obilo lepih in nasmejanih trenutkov ob igranju diatonične harmonike – najpopularnejšega glasbila v Sloveniji!

Vabljeni v šolo harmonike svetovnega prvaka na diatonični harmoniki tudi vi!